דיור

הסתר תגובות

⇒הוספת תגובה לפסקה2 תגובות לפסקהעיקרי ההמלצות - צוות דיור

⇒הוספת תגובה לפסקהרקע -

⇒הוספת תגובה לפסקה4 תגובות לפסקהבשנים האחרונות חלה עלייה חדה במחירי הדיור. משנת 2007 ועד לרבעון הראשון של שנת 2011 עלו מחירי הדיור בכ-50% בערכים נומינליים (ובכ-30% בערכים ריאליים). מדובר בתופעה כלל ארצית. מגמת עליית המחירים ניכרת גם בשוק הדיור להשכרה. מחירי שכר הדירה עלו מאז שנת 2007 בשיעור נומינאלי של 32% (כ-20% ריאלי).

⇒הוספת תגובה לפסקהתגובה אחת לפסקהעליית המחירים גרמה לגידול ניכר בנטל הוצאות הדיור של משקי הבית בישראל, והקשתה באופן משמעותי את יכולתם לרכוש דירות. לשם ההמחשה, מספר המשכורות הממוצעות (ברוטו) לשכיר הדרושות לרכישת דירה עלה מכ-99 משכורות בשנת 2007 לכ-130 בשנת 2010.

⇒הוספת תגובה לפסקה3 תגובות לפסקה 

⇒הוספת תגובה לפסקהעליית מחירי הדיור לפי מחוזות

⇒הוספת תגובה לפסקה3 תגובות לפסקה 

⇒הוספת תגובה לפסקה3 תגובות לפסקה 

⇒הוספת תגובה לפסקה2 תגובות לפסקהעליית המחירים הינה תוצאה של מחסור חמור בהיצע הדירות ושל עלייה חדה בביקוש לדיור, בין היתר, על רקע הריבית הנמוכה ששררה במשק עקב המשבר העולמי. המחסור בהיצע הדירות, הנאמד כיום על סך מצטבר לאורך עשור של כ-65,000 יחידות דיור הינו תולדה של חסמים רבים לאורך שרשרת ייצור הדירה משלב התכנון ועד לגמר הבניה. 

⇒הוספת תגובה לפסקהמבין הגורמים למחסור שנוצר בהיצע הדירות ולעליית מחירי הדיור ניתן להצביע על: הליכי התכנון הממושכים; שחיקת המלאי התכנוני בעיקר באזורי הביקוש עד כדי היווצרות מחסור חמור במלאי התכנוני הזמין כיום; חסמים בתחום שיווק הקרקעות על ידי המינהל והימשכות ההליכים ממועד התכנון למועד השיווק; ריבוי חסמים בשלב פיתוח הקרקע, לרוב על רקע חילוקי דעות בין גורמים ממשלתיים ברובד המקומי והארצי; חסמים תכנוניים, כלכלים וקנייניים המעכבים הליכי התחדשות עירונית; הריכוזיות הגבוהה בשוק מחזיקי הקרקע המתוכננת; והתארכות מסוימת במשך זמן הבנייה.

⇒הוספת תגובה לפסקהתגובה אחת לפסקהמגמה נוספת המאפיינת את שוק הנדל"ן נוגעת לשינויים שחלו בתמהיל הדירות. מאז ראשית שנות ה-90', חלה ירידה חדה בהיקף הדירות הקטנות בישראל עד כדי הפסקה כמעט מוחלטת של בניית דירות קטנות ועלייה של עשרות אחוזים בגודל הדירה הממוצע. שינוי זה נובע, בעיקרו, ממדיניות תכנונית ומוניציפלית שאיפשרה העדפת דירות גדולות ככלי להגדלת הכנסות עצמיות ברשויות המקומיות ולמשיכת אוכלוסיות חזקות ומבוססות לערים. למגמה זו תרמו גם הוראות מנהליות בדבר תקני הבנייה המתקדמים (שתי חניות לדירה, הגדלת שטחים משותפים ועוד), אשר גרמו לייקור עלויות הבניה ולהפיכה של הדירה למוצר יותר יוקרתי. התייקרות המוצר באה לידי ביטוי גם בעליית מחירי הקרקע. היעדרן של דירות קטנות, ככלל ובמפרט בסיסי, לצד העלייה החדה של מחירי הדיור, מקשה על היכולת של אוכלוסיות רבות לרכוש ו/או לשכור דירה. חלקן נאלצו למצוא פתרונות חלופיים בדמות דחיית היציאה מבית ההורים או מגורים עם שותפים. מן העבר השני, תרם מחסור זה להתפתחות תופעת פיצולי הדירות.

⇒הוספת תגובה לפסקהבצד מגמה זו, חלה בשנים האחרונים מגמה נוספת של ירידה בשיעור רוכשי הדירות אשר לא קיבלה מענה מתאים בשוק הדירות להשכרה. על אף הגידול בהיקף המשקיעים, טרם התפתח בישראל שוק שכירות מפותח כמקובל במדינות רבות. שוק שכירות מפותח מאופיין בהיצע משמעותי של שכירות לטווח ארוך, המתאפשר, לרוב, על בסיס כניסת גורמים עסקיים לשוק השכירות לטווח הארוך. בישראל, הדירות מושכרות לטווח קצר ומצויות בבעלותם של גורמים פרטיים בלבד. היעדרו של שוק השכרה משוכלל לטווח ארוך, והתנהלות מול משכירים פרטיים, גורם אף הוא להכבדת הנטל על שוכרי הדירות שסובלים מאי ודאות בתקופת השכירות; מתנודתיות גבוהה בשכר הדירה משנה לשנה; ומעלויות עודפות בגין מעברי דירה כפויים.

⇒הוספת תגובה לפסקהתמונת המחסור בהיצע הדירות מקבלת מימד נוסף כאשר בוחנים את חומרת התופעה במגזר הלא יהודי. מסיבות רבות קשה לאמוד את היקף המחסור במגזר זה, אולם עדויות שונות מראות כי בישובים רבים ישנה מצוקת דיור משמעותית ומחירי דירות גבוהים יחסית לרמת ההכנסה הממוצעת ביישובים אלו. מבין החסמים הרבים המקשים על התפתחות שוק הדיור במגזר הלא יהודי ניתן לציין את מגבלות השטח של הרשויות הערביות וחוסר היכולת לממש קרקע מדינה בתחומי הישובים ובסמוך להם עקב ייעודן התכנוני; המחסור בתוכניות מתאר מקומיות והקושי בקידום תוכניות מפורטות מכוחן ניתנים היתרי הבניה; קושי בגיוס מקורות מימון ליזמים ומשתכנים; בעלות פרטית על קרקע המקשה לעיתים על הוצאת היתרי בניה ובניה בלתי חוקית.

⇒הוספת תגובה לפסקהלצד המחסור בהיצע הדירות כמתואר לעיל, בולטת תופעה של דירות למגורים שאינן מושכרות ועומדות ריקות לאורך תקופות ארוכות. מקרה פרטי של נכסים מסוג זה הינו דירות לא ראויות לשימוש שעומדות ריקות לפעמים לאורך שנים ואף נהנות מפטור מלא מארנונה ללא הגבלת זמן.

⇒הוספת תגובה לפסקהתגובה אחת לפסקהגם בתחום מדיניות הסיוע בתחום הדיור לאוכלוסייה ברמה סוציו-אקונומית נמוכה נוצרו פערים. בתחום הדיור הציבורי ישנן כ-2,460 משפחות ותיקות הממתינות לדיור ציבורי וכ-450 קשישים ותיקים הממתינים לדיור בהוסטלים. זאת, לצד כ-40,000 קשישים עולים שעל פי נתוני משרד הקליטה ממתינים אף הם לדיור ציבורי. מנגד, היצע הדירות בדיור הציבורי צומצם באופן משמעותי כאשר כ-35% מהיצע הדירות הציבוריות נמכרו לדיירים. בתחום הסיוע בשכר דירה, חלה שחיקה בגובה הסיוע שלא התעדכן משנת 2002 ועומד על כ-800 ₪ בממוצע לצד עלייה חדה במחירי שכר הדירה בשוק החופשי.

⇒הוספת תגובה לפסקהבשנים האחרונות פעלה הממשלה במספר רב של מישורים לפתרון בעיית הנדל"ן ובעיקר לטיפול תשתיתי בבעיית המחסור בהיצע ולהסרת הכשלים המבניים הקיימים לכל אורך שרשרת הייצור של הדירה. צעדים אלה המכוונים לפתרון בעיות בטווח הבינוני והארוך נועדו להרחיב את היצע הדיור, להגמישו ולמתן את לחצי הביקוש מצד המשקיעים, בעיקר באמצעות שינויים במערכת תמריצי המס. הצעדים כללו, בין היתר, קידום רפורמה במינהל מקרקעי ישראל, רפורמה בחוק התכנון והבניה והאצת התכנון במסגרת הוראת השעה (ועדות לדיור לאומי), צעדים לפיזור אוכלוסין ולחיזוק הפריפריה, הסרת מגבלות תכנון במרכז הארץ, הסרת חסמים בתחום ההתחדשות העירונית, וצעדים רבים שמטרתם הסרת חסמים בתחום השיווק, הפיתוח וקיצור משך זמן הבנייה.

⇒הוספת תגובה לפסקהבנוסף, לצד מדיניות הממשלה שנועדה להרחיב את סך ההיצע ולפתור את בעיות היסוד של שוק הנדל"ן בטווח הבינוני והארוך, נקטה הממשלה שני צעדים לצמצום בעיית המחסור בדירות קטנות (הכללת 20% דירות קטנות בתכנון ביוזמת הממשלה; ומתן כלי חוקי לוועדות התכנון המחוזיות בהליך של 'הקלה גורפת' להוסיף יחידות דיור קטנות בתוכנית מאושרת).

⇒הוספת תגובה לפסקהלבסוף, פעלה הממשלה למתן מענה לאוכלוסיות בעלות מאפיינים ייחודיים. הותנעו תוכניות חומש לקידום הפיתוח, לרבות בתחום הנדל"ן, ביישובי מגזר המיעוטים בהיקף כולל של 1.8 מיליארד ש"ח; הוחלט על בניית דיור לקשישים זכאים על קרקע ציבורית לאוכלוסיית הקשישים הנזקקים ופתרונות נוספים לאוכלוסיית הקשישים; הוחלט על שיווק קרקע ל-10,000 יחידות דיור למעונות סטודנטים; ונקבעה מכסה של 10,000 יחידות דיור לפרוייקט 'מחיר למשתכן' ופרוייקטים לשכירות במחיר מפוקח. בכלל הצעדים האמורים ויתרה המדינה על הכנסות מקרקע הנאמדות במליארדי שקלים.

⇒הוספת תגובה לפסקהתגובה אחת לפסקהעם זאת וחרף המאמצים לפתרון משבר הדיור במישורים השונים, בעיית הדיור טרם נפתרה. הממשלה קיבלה סדרת החלטות, אך נתקלת בקושי ממשי ביישומן ובעמידה ביעדים ובלוחות הזמנים שקבעה. המחסור במלאי התכנוני עדיין חריף; היקפי השיווקים והתחלות הבנייה - שהואצו והוגדלו בהיקף ניכר בשנתיים האחרונות - עדיין אינם מכסים על הפער שנוצר בשוק; והשינויים המבניים היסודיים שהותנעו במערכות התכנון ורשות מקרקעי ישראל נמצאים עוד בשלבי חקיקה או יישום ראשוניים. גם צעדי הממשלה שנועדו לטפל בבעיית תמהיל הדיור טרם יושמו ומעבר להם נדרש לנקוט צעדים נוספים ומשלימים. ולבסוף, נותרו חסמי ביצוע והשלמות בתפיסת המדיניות בנוגע לחלק מהצעדים שעליהם הוחלט בכדי להבטיח פתרונות דיור לאוכלוסיות בעלות המאפיינים הייחודיים.

⇒הוספת תגובה לפסקההוועדה אף סבורה כי בצד המאמץ הממשלתי המקיף הנדרש להבטחת יישום הצעדים עליהם כבר הוחלט במסגרת תוכנית קונקרטית ומפורטת עם יעדים כמותיים, מנגנון מעקב ובקרה הדוק ולוחות זמנים; הרי שישנו צורך באימוץ צעדי מדיניות נוספים שיסייעו, בטווח הקצר, הבינוני והארוך, בתהליכים הקשורים בהרחבת ההיצע, הבטחת תמהיל דירות מגוון ובהישג יד, במדיניות תומכת המעוגנת בחקיקה ובהבטחת פתרונות דיור לאוכלוסיות בעלות מאפיינים ייחודיים.

⇒הוספת תגובה לפסקהמעבר להיבטים אלה, נדרש תהליך ממשלתי שיביא לגיבוש ולאימוץ תפיסת מדיניות כוללת וארוכת טווח לשוק הנדל"ן, בדגש על כיוונים רצויים לפיתוחו ושגשוגו של המרחב העירוני.

⇒הוספת תגובה לפסקההוועדה מבקשת להדגיש את העובדה כי שוק הנדל"ן מאופיין במחזוריות. לפיכך, לא ניתן לשלול את האפשרות שמחירי הדירות ירדו בשנים הקרובות. לשינוי מגמה חד בשוק הדיור השפעות מאקרו כלכליות נרחבות, המחייבות לנקוט בזהירות ובשום שכל במינון ובעוצמת הכלים המופעלים. לדעת הוועדה הדרך לעשות זו היא בניתוב המאמץ הממשלתי להרחבת ההיצע ולפתרון הכשלים המבניים בשוק, בדגש על מאמץ משולב להרחבת תמהיל ההיצע והתאמתו למגוון הביקושים ולצורכי האוכלוסייה, תוך הימנעות מנקיטת צעדים חפוזים, בשל לחצי המחירים, שעלולים להביא לפגיעה ארוכת טווח בשוק הנדל"ן ובכלכלה הישראלית.

⇒הוספת תגובה לפסקההוועדה אף פונה לממשלה לפעול לגיבוש כלי להתמודדות אפשרית עם בעיית האשראי הבנקאי לליווי פרויקטים למגורים. צמצום מקורות המימון להקמת הפרויקטים יפגע במאמץ הממשלתי להגדלת ההיצע ועלול לגרום להמשך מגמת עליית מחירי הדירות בטווח הבינוני.

⇒הוספת תגובה לפסקה3 תגובות לפסקה 

⇒הוספת תגובה לפסקהתגובה אחת לפסקהלקריאת דו"ח הועדה בפורמט ההגשה (PDF) לרה"מ לחצו כאן. בכל מקרה של שוני בין הנוסח האינטרנטי לפורמט ההגשה, יש להתייחס לפורמט ההגשה בלבד.

התמונה של דאריה
בתגובה על ...ליית המחירים הינה תוצאה של מחסור חמור בהיצע הדירות ושל עלייה חדה בביקוש לדיור, בין היתר, על רקע הריבית הנמוכה. . .

אחת הסיבות לעלייה בביקוש היא עלייה בדירות להשקעה שאף אחד לא גר בהן. יש לאסור לפי חוק דירות להשקעה ולאכוף תופעה זו בכנסות של 50% מהסכום שאדם שילם על הדירה כל חצי שנה שהדירה עומדת ריקה.

ערך מאפיין זה ישאר פרטי ולא יוצג באופן ציבורי.
התמונה של אורח אילן יעקבי
בתגובה על ...שנים האחרונות חלה עלייה חדה במחירי הדיור. משנת 2007 ועד לרבעון הראשון של שנת 2011 עלו מחירי הדיור בכ-50% בערכים. . .

בהמשך לתגובה בענין מודיעין עילית אנא ! עיזרו לזוג הנכים האומלל ל פ נ י שיזרקו אותם מדירתם כי כבר לקחו הלוואות ותדאגו לעידכון ר ט ר ו א ק ט י ב י הולם של שנתיים של התעלמות אכזרית מכל הגורמים כולל מבקר המדינה לפי אחוזי הסיוע בעבר יש להעלות את הסיוע מ-1170 שח ל-2350 רטרואקטיבית שנתיים מאז העליות השרירותיות שהמדינה אחראית להן ןשהמדינה לא נקטה בשום צעדים חוקיים ותחוקיים כדי לעצור או למנוע השתוללות בעלי בתים

ערך מאפיין זה ישאר פרטי ולא יוצג באופן ציבורי.
התמונה של אורח אילן יעקבי 0523635685
בתגובה על ...שנים האחרונות חלה עלייה חדה במחירי הדיור. משנת 2007 ועד לרבעון הראשון של שנת 2011 עלו מחירי הדיור בכ-50% בערכים. . .

ועוד בענין מודעין עילית מתאים לכם להתעלם מהצדק החברתי!!לכן חישבו על התועלת הפירסומית שתוענק לכם אם תתקנו עוול זה שיוכיח לכל שהמדינה אינה מפקירה את השכבות העניות -- הנכים נפשית בראש וראשונה כי הם ר ו צ י ם לעבוד אבל אינם מסוגלים האים אתם מסוגלים להבין צדק חברתי בכלל ????

ערך מאפיין זה ישאר פרטי ולא יוצג באופן ציבורי.
התמונה של אורח אילןיעקבי 0523635685
בתגובה על ...שנים האחרונות חלה עלייה חדה במחירי הדיור. משנת 2007 ועד לרבעון הראשון של שנת 2011 עלו מחירי הדיור בכ-50% בערכים. . .

בהמשך למודיעין עילית משרד השיכון האטום דורש דרישה מקוממת ואנטי סןציאלית שלכל אחד ואחד תהייה נכות נפשית 75% לא מספיק לשר השיכון המתעלם שמספיק שרק לאחד יש 75% כדי לזכות בסיוע בשכ"ד של בסה"כ 1170 שח ואינם מצמידים את הסיוע העלוב הזה לעליה ריאלית בשכ"ד בקנה מידה א ר צ י !!!נא להתיחס סוף סןף לאומללים !!!!

ערך מאפיין זה ישאר פרטי ולא יוצג באופן ציבורי.
התמונה של אורח אילן יעקבי
בתגובה על ...שנים האחרונות חלה עלייה חדה במחירי הדיור. משנת 2007 ועד לרבעון הראשון של שנת 2011 עלו מחירי הדיור בכ-50% בערכים. . .

במןדיעין עילית המחירים עלן פי שניים !!(200%)לפני שנתיים-1250 עכשו 2500

ערך מאפיין זה ישאר פרטי ולא יוצג באופן ציבורי.
התמונה של אילן ש
בתגובה על ...ליית המחירים הינה תוצאה של מחסור חמור בהיצע הדירות ושל עלייה חדה בביקוש לדיור, בין היתר, על רקע הריבית הנמוכה. . .

עליית המחירים איננה רק תוצאה של היצע מוגבל, אלא היא גם קשורה לידיעה שעתודות הקרקע בארץ, וסך הדירות הנובע מכך , הם מוגבלים , וחשוב מכך סופיים. לעומת זאת, הגידול במספר הנפשות איננו מוגבל והוא אינסופי.

ערך מאפיין זה ישאר פרטי ולא יוצג באופן ציבורי.
התמונה של הרב יאיר

ע"פ הכתוב כאן נראה שהועדה התעלמה מהגורם החשוב ביותר לעליית מחירי הדיור - הדירות להשקעה.
אמנם צוינה הריבית הנמוכה, אך לא שהיא פיתתה בעיקר את מעמד הביניים העליון לפנות לאפיק השקעה אלטרנטיבי זה.
נושא זה כל כך קל לשנות ע"י מיסוי אגרסיבי של דירות להשקעה שימנע אנשים אלה מלרכוש דירות ויביא גם למכירת דירות בגלל שההכנסה כבר לא תהיה פטורה ממס.

כמו כן נושא השכירויות לטווח ארוך לא נמצא כלל על סדר היום, בניגוד להרבה מדינות בחו"ל בהם הסכמי שכירות הם לטווח ארוך וללא אפשרויות פריצה דבר שמונע העלאת מחירים חדה, מאפשר יציבות וביטחון ומונע מאנשים את הצורך (שבישראל הוא כמעט קיומי) להיות בעלי הדירה של עצמם.

ערך מאפיין זה ישאר פרטי ולא יוצג באופן ציבורי.
התמונה של אורח - סימה רייכמן
בתגובה על ...גמה נוספת המאפיינת את שוק הנדל"ן נוגעת לשינויים שחלו בתמהיל הדירות. מאז ראשית שנות ה-90', חלה ירידה חדה בהיקף הדירות. . .

העדפת דירות מרווחות היו מאז ומתמיד תוצר לשילוב בין אינטרסים כלכליים של העיריות וקבלנים הפרטיים - מגמה שלא החלה בשנות ה-90. לעומת זאת, החל משנות ה-90 נעלמו בהדרגה החברות המשלתיות שריכזו בידיהן בניה עממית וזולה יותר כגון - שיכון עממי, שיכון ופיתוח ועוד - במסגרת מדיניות הפרטת הממשלה - התנערה זו מבנייה ציבורית של דירות קטנות, עממיות, צנועות בליווי משכנתה נוחה שאיפשרה לרווקים מעל גיל 27, משפחות עם הכנסות נמוכות וכו, לרכוש דירות.
לדעתי, כל עוד בניית דירות תהיה בידי קבלנים פרטיים, המחירים יהיו גבוהים. רק ברגע שתחזור הבניה הממשלתית שתתקיים במקביל לבניה הפרטית - רק אז ניתן יהיה לספק לזכאים למיניהם דירות צנועות במחירים צנועים

ערך מאפיין זה ישאר פרטי ולא יוצג באופן ציבורי.
התמונה של בן ישראל
בתגובה על ...ם בתחום מדיניות הסיוע בתחום הדיור לאוכלוסייה ברמה סוציו-אקונומית נמוכה נוצרו פערים. בתחום הדיור הציבורי ישנן כ-2,460 משפחות ותיקות הממתינות. . .

40 אלף עולים קשישים ממתינים לדיור ציבורי ??????ואפס קשישים שאינם עולים חדשים ??? מדיניות דפוקה או נתונים שגויים ????

ערך מאפיין זה ישאר פרטי ולא יוצג באופן ציבורי.
התמונה של ym
בתגובה על ...המחירים גרמה לגידול ניכר בנטל הוצאות הדיור של משקי הבית בישראל, והקשתה באופן משמעותי את יכולתם לרכוש. . .

הפוליטיקאים חורגים בהוצ' הפרטיות שלהם כמו מזכירת מנכ''ל, נהג, עוזר לשכה. כל זה על חש' משלמי המיסים ולדעתי ניתן לחסוך בהוצ' האלו ולעזור לאזרחי המדינה.

ערך מאפיין זה ישאר פרטי ולא יוצג באופן ציבורי.
התמונה של ym
בתגובה על ...אחת לפסקהעיקרי ההמלצות - צוות דיור. . .

שהממשלה תבנה דירות למעמד הנמוך והבינוני בסכום סביר בהתאם לגובה המשכורת, אחוז גבוה מהמשכורת מהמשכורת הולכת לשכירות לא נשאר כסף למזון שגם יקר ולכן יש גידול במשפחות שמגיעות לקו העוני

ערך מאפיין זה ישאר פרטי ולא יוצג באופן ציבורי.
התמונה של רב דורי

מחירי הדירות בירושלים החלו לעלות ולעלות החל מ 2005
הועדה מתעלמת מרכישות מסביות של דירות על ידי יהודים תושבי חוץ אשר רוצים שתהיה להם דירה בעיר הקודש
האמור מתיחס לא רק למיליונרים אלא ליהודים בכל רמות הכנסה בעיקר מעמד הביניים יהודים מסורתיים חרדים דתיים חילונים
המגמה הזו נמשכת ותימשך וזו הסיבה העיקרית לעלית מחירי הדיור בירושלים בכל השכונות

ערך מאפיין זה ישאר פרטי ולא יוצג באופן ציבורי.
התמונה של קפנר  יהודה
בתגובה על ...זאת וחרף המאמצים לפתרון משבר הדיור במישורים השונים, בעיית הדיור טרם נפתרה. הממשלה קיבלה סדרת החלטות, אך. . .

הממשלה עושה רק מאמצים ולא יותר מזה , החסמים היו אמורים להתבטל לפני שנתיים

ערך מאפיין זה ישאר פרטי ולא יוצג באופן ציבורי.
התמונה של אלונה ספטון
בתגובה על ...ההמלצות - צוות דיור. . .

1.צויין כי חלה עליית מחירים משנת 2007,השינוי חל הרבה לפני כן,30 שנה ליתר דיוק.
אי אפשר לקנות דירות בצפון תל-אביב בגלל יוקר המחירים של הדירות.2 מרכז תל-אביב בנו מגדלי פאר שנועדו אך ורק למיליונרים במיוחד הבית עם האורות הכחולים. בית לתפארת.3 -עמידר -פעם היה כזה דבר שמשלמיםש כירות לעמידר ובמשך הזמן היה אפשר לקנות דירות אלו.
4 -פינוי ובינוי דירות ישנות יש רק בכמה מקומות לדוגמא בחולון-ברחוב הסמוך-ראש פינה יש ובחנקין לא,שוכחים שגם כאן יש בתים ישנים והגגות מסוכנים.
6. אפשרות להוסיף חדר שמהוו -ממ"ד.

ערך מאפיין זה ישאר פרטי ולא יוצג באופן ציבורי.